زیرنظام تعلیمی

9 – 6 اصل شماره شش

خروج از سلطه علم مدرن و نظام آموزشی مدرن و زیر سوال بردن تقدس science و تلاش برای قرار گرفتن در مرزهای علم و توجه بشری

رویکرد – راهکار:

تلقی ما از مرزهای دانش، مباحث مطروحه در حوزههای ریزِ تخصصیِ همه ی علوم نیست؛ بلکه آن علمی که لازمهی اقتدار و پیشرفت جامعهی اسلامی و جمهوری اسلامی است، و انسان کارآمد و انسان انقلاب اسلامی به آن اهتمام می ورزد، برای ما همانا مرز دانش است. این تصرف در دانش به شیوههای مختلف حاصل میشود.

گاهی باید از همان مسیر طی شده ی علم حرکت کرد و به قلهها رسید؛ گاهی همان نقطه که علم به آن دست یافته مطلوب است اما از مسیری متفاوت؛ و گاهی هم به واسطهی اینکه قلهی متفاوتی مدنظر است طبیعتاً مسیر متفاوتی نسبت به مسیر طی شده علم مورد نیاز است. اگر این تلقی از علم و مرزهای دانش و نسبت آن با مراحل گذار حکومت اسلامی جامهی عمل بپوشد، میتوان امیدوار بود که بارقههایی از شکل گیری آدم و عالم دیگر را شاهد باشیم.

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست:: عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی (حضرت حافظ رحمه ا… علیه)

• متعبد نبودن مربیان نسبت به علم مدرن و نظام آموزشی کشور

• توجه به راهکاری مذکور در اصول قبلی که منجر به تحقیق این اصول میشود.

آموزش مباحث غرب شناسی و فلسفه علم بطور مستقیم (از اواخر متوسطه اول)

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا