زیرنظام تعلیمی

9 – 3 اصل شماره سه

تفکر، استنباط و نتیجه گیری (خِرد ورزی) و رد رویکرد انبوه‌سازی مفاهیم

رویکرد – راهکار:

 • توجه به کودکانی که در هفت سال اول روحیه ی پرسشگری، چیستی و چرایی در آنها به خوبی رشد یافته به عنوان یکی از معیار های مورد توجه در گزینش.
 • توجه به کودکانی که در هفت سال اول، مهارت های اساسی متناسب با سن رشدی در آنها به خوبی رشد یافته به عنوان یکی از معیار های مورد توجه در گزینش.
 • توجه و پرورش روحیه ی پرسش گری ، چیستی و چرایی و کسب مهارت های اساسی زبانی و فرازبانی در امر آموزش در زمان باقیمانده از دوره ی هفت ساله ی اول در مدرسه.
 • ایجاد و تقویت نگاه فلسفی درباره ی چرایی، چیستی و چگونگی فعل و انفعالات محیط پیرامونی و اندیشیدن درباره ی هر موضوع در ادامه ی روند آموزش.
 • توجه به رد انبوه سازی مفاهیم، در تدوین و تالیف متون درسی.
 • تاکید بر فراهم سازی زمینه ها و شرایط آفرینش گری، پرورش تخیل و خلاقیت در متربی.
 • الگو گیری از پدیده های طبیعی، آثار موزون و سنت های خلقت در دنیای ریز(میکروسکوپی) و درشت (ماکروسکوپی) ، با در نظر گرفتن آسیب ها و نقدهای رویکرد ساینتیستی به عالم (ماده ی بیجان پنداشتن طبیعت و تسخیر آن توسط انسان به جهت تمتع هرچه بیشتر).
 • باتوجه به نقشه پایه ای و مهم مهارت های سه گانهی ذهنی، زبانی و جسمی –حرکتی بهخصوص مهارتهای ذهنی در دوران کودکی به جهت استنباط، نتیجه گیری و خردورزی دقیقتر در سالهای آینده در دورانهای بعدی زندگی، تعلیم این مهارتها در دورهی پیش دبستان و دورهی سه سالهی اول ابتدایی در دستور کار قرار میگیرد. در دورهی سه سال دوم ابتدایی مهارتهای ذهنی و جسمی-حرکتی با استفاده از بازی های فکری، بازیهای بومی محلی و استعداد تحلیلی و هوش ریاضی همچنین طراحی و انجام آزمایشات علمی و گردش ها و بازدید های علمی و هنری ادامه مییابد. و در حوزه مهارت های زبانی با استفاده از ابزار کتاب و کتابخوانی در حوزهی ادبیات داستانی و شعر (قصهگویی، قصهخوانی و قصهنویسی) پس گرفته می شود و با توجه به درک مفاهیم زیربنایی حوزههای مختلف بخصوص تاریخ تمدن و سبک زندگی این رویکرد ادامه پیدا می کند.

   

  جهت اندیشه بیشتر:

 • آیا فهم عالم آفرینش میتواند در عمق بخشی به نگاه متربی مفید واقع شود؟
 • چه می توان کرد که فهم عالم آفرینش تنها از دریچه ساینس اتفاق نیفتند؟ چه محتواهایی را بعنوان مقدمه و بصورت عمومی برای دوره ی سنی متوسطه میتوان تدوین کرد؟ آیا تمام محتواهای کتب درسی مورد نیاز است؟ با چه معیاری؟
 • نسبت فهم و جهان بینی و ويژگی های شخصیتی با حس زیباییشناختی افراد چیست؟ رؤیت آثار هنری چه جایگاهی در این میان دارد؟

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا