سیاست‌های کلی مرکز پاک در آموزش پیش‌دبستان

10- سیاست‌های کلی مرکز پاک در آموزش پیش‌دبستان

سیاست های کلی مرکز پاک در آموزش پیش دبستان :

«مرتبط کردن آموزش با زندگی»، «توجه به نشاط و امنیت روانی متربیان»، «در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و ملاحظات سن رشدی» و…

اینها مفاهیمی است که در اصول تعلیمی مرکز پاک صراحتاً بر آن تأکید شده و سرلوحهی امر تعلیم در مرکز قرار دارند. به اینها اقتضائات سن پیشدبستانی را اضافه کنید؛ اعم از اینکه هنوز در هفت سال اول زندگی قرار دارند و میبایست دوران سروری و سیدی را بگذرانند و یا اینکه آنها عالم را از دریچهی بازی کشف میکنند و آموزش منفعلانه و معلممحور به هیچ وجه با روحیات ایشان سازگار نیست.

از طرفی میدانیم که مهمترین چیزی که در این سن بچهها به آن نیاز دارند که محور اصلی تعلیم (آموزش) در پیش دبستانی شاکرین نیز هست، همانا تقویت مهارتهای اساسی (ذهنی، زبانی، جسمی-حرکتی و ارتباطی) در سایه عنایت به رویکردها و اصول تعلیمی ذکر شده است. مهارتهایی که اگر در این برههی زمانی مغفول مانده و تقویت نشود، در ادامهی مسیر آموزش و به طور کلی در ادامهی زندگی، فرد را دچار مشکل مینماید.

بنابراین رویکرد تعلیمی مرکز پاک در مقطع پیشدبستانی، توجه حداکثری به آزادی عمل دانشآموزان و فراهم کردن بسترهای مناسب و جذاب برای بازی و کار گروهی آنها و نیز تذکر به رشد و تقویت مهارتهای اساسی در قالب بازیها و فعالیتهای تعریفشده میباشد. ناگفته پیداست که آموزش و تقویت مهارتها میبایست حتیالامکان با مشارکت بچهها و به دور از ملالت و اجبار اتفاق بیفتد. از سوی دیگر بازیهای آزاد بچهها نیز باید هدفمند طراحی شده و ابزارهای لازم در اختیار بچهها قرار گیرد و مربی دائماً در حال رصد متربیان در فرآیند بازی باشد؛ چرا که همین بازیهای آزاد اگر با دقتْ تدوین و مدیریت شود، میتواند تا حد زیادی موجب رشد و تقویت مهارتهای اساسی نوآموزان گردد.

نکتهی مهمی که باید ذکر کرد این است که در نظامنامه تعلیمی و در حالت مطلوب، شروع دبستان و آموزشهای آن به دلایل مختلف -که بارزترین آنها اتمام هفت سال اول است- میبایست از هشت سالگی اتفاق بیفتد و در اینصورت یا بچهها پیشدبستان را در هفت سالگی میگذرانند و یا مانند روال فعلی از ۶ سالگی وارد پیشدبستان میشوند اما دو سال متمادی در این مقطع مهارتآموزی دارند و سپس به آموزش مقطع دبستان ورود میکنند. امید است که در آیندهای نه چندان دور این مهم محقق گردد.

در نظر گرفتن و عنایت ویژه به همه این ملاحظات، سیاست ها، رویکردها، اصول، راهبردها در امر تعلیم کودک باید به این امر حیاتی و بسیار ارزشمند منتج شود که کودک خود انگیخته، درون زا، خودجوش به رمز گذاری و رمز گشایی دنیای پیرامون خود پرداخته و از این طریق به شناخت و معرفت آفرینش دست یابد. امری که عیناً میتواند مصداق بسیار خوب و بارزی از یادگیری فطری در کودک باشد که همان مطلوب نهایی ما در امر تعلیم کودکان شاکرینی است.

پیوست شماره ی ۲:

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا