جذابیت های علمی

سیاست مرکز در آموزش علوم تجربی، همانا آغاز کردن روند یادگیری با تجربه و مشاهده است؛ مشاهده‌ای که در واقعیت اتفاق می‌افتد و قابل لمس است. سوالاتی که در پی این مشاهدات و تجربیات پیش می‌آید، می‌بایست موتور محرک دانش‌آموزان به سمت یادگیری مفاهیم باشد. لذا در راستای اصل توجه متوازن به حوزه‌های هفت‌گانه‌ی علم، ساعت «جذابیت‌های علمی» ذیل علوم تجربی تعریف شده و ضمن توجه به ارتباط دادن مفاهیم به زندگی روزمره‌ی دانش‌آموزان، روند یادگیری در پی مشاهده را صریح‌تر و با وابستگی کمتر به کتاب درسی پیگیری می‌نماید.

همانطور که از عنوان این بخش می‌توان استنباط کرد، جذاب بودن آزمایش‌ها و پدیده‌هایی که بچه‌ها می‌بینند و تجربه می‌کنند، عامل مهمی در برقراری ارتباط با موضوعات و مفاهیم علمی است. لذا آزمایش‌هایی که در دوره‌ی ابتدایی طراحی و اجرا می‌شوند، در وهله‌ی اول با نگاه به سرفصل‌های کتاب درسی جمع‌آوری شده و در وهله‌ی بعدی باید به دنبال آزمایش‌هایی با جذابیت‌های بالا بود، ولو اینکه مفهوم مورد نظر آزمایش نیز در کتاب درسی آن پایه نباشد و در سال‌ها و مقاطع بعدی با آن مفهوم علمی آشنا شوند.
صرف جذابیت و جالب بودن واکنش‌ها و پدیده‌ها می‌تواند ما را به یکی از اهداف مورد نظر که ایجاد پرسش و پیگیری آن است، برساند. برای این مهم می‌بایست شرایط طوری فراهم شود که گفتمان جذابیت‌های علمی به بیرون از مدرسه و در خانه نیز سرایت کند و بچه‌ها به جای حفظ کردن مفاهیم علوم، وقت خود را به مشاهده و آزمایش و یافتن پاسخ سوالات خود به شکل تجربی بگذرانند.

دکمه بازگشت به بالا