١٣٩٨/١٢/٢٠

مباحث تربیتی آیت الله تهرانی-شماره2

فرزند دنباله‌ی وجودی انسان است:

#مبانی_تربیت را پشت سر هم دنبال کنید:

 

شماره دو:

 

انسان از این عالم که می‌رود، انقطاع کلّی ندارد. فرزند دنباله‌ی وجودی و به منزله ادامه وجود پدر و مادر است.

اما این به چه لحاظ است؟ به این است که فرزند برای والدین مفید است. با وجود فرزند انگار که هنوز از این نشیه نرفته است و چه بسا بتواند با همین ادامه‌ی وجودش، از او بهره‌ بگیرد. روایتی را هم مطرح کردم. عرض کردم این در ارتباط با آن تربیتی است که نسبت به فرزندش داشته.

ما تعبیرات مختلفی راجع به اولاد داریم. یک تعبیر در روایات این بود که اولاد میراث الهی است. دوم اینکه اولاد، در دست ابوین امانتی است الهی. یک تعبیری هم من کردم که اولاد، ادامه‌ی هستی پدر و مادر در این نشیه است.

نظرات