١٣٩٨/١٢/١۴

آدرس کانال های کلاسی

با توجه به شرایط پیش‌آمده، مربیان و معلمان گرامی آموزش‌ها و تمرین‌های کلاسی را در کانال‌های کلاسی مربوطه قرار داده و دانش‌آموزان بایستی پس از انجام تمرین‌ها، گزارش کار را به آی دی معلم خود ارسال نماید.

آدرس کانال‌های کلاسی در سال تحصیلی 98-99 در پیام رسان سروش بصورت زیر می‌باشد.

با توجه به شرایط پیش‌آمده، مربیان و معلمان گرامی آموزش‌ها و تمرین‌های کلاسی را در کانال‌های کلاسی مربوطه قرار داده و دانش‌آموزان بایستی پس از انجام تمرین‌ها گزارش کار را به آی دی معلم خود ارسال نماید.

 

کانال کلاس پیش دبستانی شعبه1:           sapp.ir/shakerin_pish1

کانال کلاس پیش دبستانی شعبه2:           2sapp.ir/shakerin_pish

کانال کلاس پیش دبستانی شعبه3:           sapp.ir/shakerin_pish3

کانال کلاس پیش دبستانی شعبه4:           4sapp.ir/shakerin_pish

کانال کلاس اول شعبه1:                          1sapp.ir/shakerin_aval

کانال کلاس اول شعبه2 :                         2sapp.ir/shakerin_aval

کانال کلاس دوم شعبه1 :                    1Sapp.ir/shakerin_dovom

کانال کلاس دوم شعبه2:                     2Sapp.ir/shakerin_dovom

کانال کلاس سوم شعبه 1:                  1sapp.ir/shakerin_sevom

کانال کلاس سوم شعبه2:                   2sapp.ir/shakerin_sevom

کانال کلاس چهارم:                            sapp.ir/shakerin_chaharom

کانال پنجم:                                       sapp.ir/shakerin_panjom

کانال کلاس ششم:                           sapp.ir/shakerin_sheshom

کانال کلاس هفتم:                             sapp.ir/shakerin_haftom

کانال کلاس هشتم:                           sapp.ir/shakerin_hashtom

 

 

 

نظرات