١٣٩٨/١٢/٠٨

کار!!!

مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

#حافظ

 

 

 


نظرات