١٣٩٧/١١/٢٧

بازدید از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

گزارش تصویری بازدید از پایگاه هوایی شیراز

همراه با بچه های سوم تا هفتم

نظرات