١٣٩٧/١١/١۴

اردوی تفریحی یک روزه در باغ با دانش آموزان کلاس هفتم

اردوی تفریحی یک‌روزه در باغ با دانش آموزان کلاس هفتم 

گزارش تصویری را در لینک زیر ببینید

http://shakerin.ir/content/cid/5745

#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین

@shakerin

http://shakerin.ir

کارگاه #آموزشی #کامپیوتر #کلاس_هفتم#گزارش_تصویری را در لینک زیر ببینید:http://shakerin.ir/content/cid/5746#مجتمع_تربیتی_تعلیمی_شاکرین@shakerinhttp://shakerin.ir

نظرات