١٣٩٧/٠۶/٠۴

اطلاعیه مهم درباره کتاب درسی کلاس هفتمی ها

باتوجه به اینکه تهیه کتب درسی پایه هفتم به عهده ی خود دانش‌آموزان میباشد، لذا می‌بایســت با مراجــعه به ســامـــانه فروش و تـوزیع مواد آمـوزشی به نشـانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com نسبت به ثبت سفارش فردی اقدام نمایند.


نظرات