١٣٩٧/٠٢/٠٨

مستند اردوی جوانه ها

مستند اردوی "جوانه ها"، بیش از آنکه نمایش نمونه ای از یک فعالیت تربیتی باشد، مسائل و اصولی را به ما یادآور می شود که در زرق و برق دنیای امروز گم شده اند.


والدین گرامی، فعالین فرهنگی و فرهیختگان عزیز؛ پیشنهاد ما این است که 35 دقیقه از وقت خود را برای مشاهده این مستند قرار دهید

اردو جوانه ها


نظرات