١٣٩۶/١٢/١۴

عبرت

آموزش مفاهیم پایه ی ریاضی

آموزش مفاهیم ریاضی
جمع های ترکیبی،الگویابی ،جهت ها(سمت راست،چپ)


نظرات