١٣٩۶/١١/٢۵

چه کنیم تا انس با نماز در کودکانمان نهادینه شود:

آیا دغدغه‌ی نماز خواندن فرزندانمان را داریم؟

آیا دغدغه‌ی نماز خواندن فرزندانمان را داریم؟

برای این مهم چه کنیم ؟

چه کنیم تا انس با نماز در کودکانمان نهادینه شود:

۱. اذان را در خانه پخش کنیم.

۲. تا حد امکان نمازهایمان را در مسجد و محل‌های برپایی نماز جماعت بخوانیم.

۳. زمان‌ها و کارهای روزمان را متناسب با اذان تنظیم کنیم.

۴. ابتدا خودمان را با نماز مانوس کنیم تا فرزندانمان نیز این رنگ و بو را بگیرند.

۵. گاهی اوقات صوت نماز را در خانه برایشان پخش کنیم تا به همراه آن نماز را بخوانند.

۶. نماز را به کارهای دیگر اولویت دهیم تا آن ها نیز بیاموزند.

۷. گاهی اوقات همه‌ی خانواده با هم نماز بخوانند و با هم وضو بگیرند.

۸. گاهی اوقات احکام و آداب نماز را با هم مرور کنید.

۹. اگر در یک مسجد به صورت ثابت نماز می‌خوانید، مسئولیت‌هایی را در آنجا برای فرزندتان تعریف کنید. مثلا تکبیر گفتن.


نظرات