١٣٩۶/٠٩/٠٨

شیوه نامه اجرایی اقدامات تربیتی

اهداف عملیاتی تعریف شده بر محور حدیث شریف جنود عقل و جهل امام صادق سلام ا... علیه که شرح مبسوط آن در «سند پاک » آمده است، دائره مدار و سرمنزل تمام فعالیت های مرکز می باشد؛ فلذا بسته های فعالیتی طراحی شده در مدرسه که بار اصلی تحقق اهداف تربیتی مرکز را در مدرسه به دوش می کشند نیز بایستی معطوف و متوجه به این اهداف عملیاتی در بستر جنود عقل و جهل باشند.

بنابراین بسته های 30 گانه ی اقدامات تربیتی در پی تحقق 40 مبداء و سرچشمه ی رفتاری در قالب 18هدف عملیاتی می باشند. به عنوان مثال:نظام تشویق که با عنوان درخت محبت شناخته می شود ،رفتارهایی را مورد تشویق قرار می دهد که باعث رشد و تقویت جنود عقل بوده و همچنین نظام تنبیه مرکز با عنوان گل گوهر سعی بر تهذیب رفتارهایی است که موجب توسعه و غلبه ی جنود جهل بر روح و روان متربی است.

 

شیوه نامه اجرایی اقدامات تربیتی دبستان شاکرین را اینجا می توانید دانلود نمایید.


نظرات