١٣٩۶/٠٧/١٨

کلاس مهارت های زندگی

کلاس مهارت های زندگی با مربی گری جناب آقای ایمنی

کلاس مهارت های زندگی با مربی گری جناب آقای ایمنی از مواردی است که در کاوش تمرین می شود. تصویری که مشاهده می فرمایید مربوط به دوره آشنایی با قطعات خودرو می باشد.


نظرات