١٣٩۶/٠۶/٢۵

عملکرد والدین چگونه باشد تا فرزندان به درس ومدرسه علاقمند شوند؟

خاطرات خوش را بگوییم، خواندن بلد نبودیم، یاد گرفتیم ....

عملکرد والدین چگونه باشد تا فرزندان به درس ومدرسه علاقمند شوند

✔️۱. اولین نکته این است؛ كه همین چند روزی كه تا مدارس باقی مانده اگر فرزندانمان با محیط مدرسه شان آشنا نیستند، پدر مادر، بچه را سوار ماشین بکنند اگر مدرسه نزدیک منزل است دست فرزندشان را بگیرند ببرند محیط پیرامونی مدرسه را بچه ها ببینند آشنا شوند و انس و الفت اولیه را ما قبل از شروع ایجاد بکنیم. یک مرتبه کودک را نبریم در محیطی كه غریب است و تا به حال نمیدانسته كجاست و چه است خصوصا بچه هایی كه پایهٔ اول هستند.
یا محله مان را تغییر دادیم برای اولین بار می خواهد مدرسهٔ جدید برود حتما قبلش بچه ها را با فضای مدرسه آشنا بکنیم.


نظرات