١٣٩۶/٠۶/٢۵

درباره مرکز پرورش انسان کارآمد

... اعتقاد ما بر آن است که تربیت باید نظا‌م‌مند بوده و تمام امورِ تربیتی در یک نظام جامع تعریف و تببین شود.
پس از جست و جوهای فراوان به آن رسیدیم که بزرگان منشأ اثر، در همه‌ی جوامع، در یک نظام تربیتی و از سوی مربیانی انسان ساز، تربیت یافته‌اند و اعمال و رفتار آن‌ها منبعث از آن نظام تربیتی بوده است. پس از بررسی تعداد زیادی از مراکز تربیتی و مجموعه‌های فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از این مجموعه‌ها؛ امر تربیت را با تجربیات و سلیقه‌های شخصی پیش برده و....

... اعتقاد ما بر آن است که تربیت باید نظا‌م‌مند بوده و تمام امورِ تربیتی در یک نظام جامع تعریف و تببین شود.
پس از جست و جوهای فراوان به آن رسیدیم که بزرگان منشأ اثر، در همه‌ی جوامع، در یک نظام تربیتی و از سوی مربیانی انسان ساز، تربیت یافته‌اند و اعمال و رفتار آن‌ها منبعث از آن نظام تربیتی بوده است. پس از بررسی تعداد زیادی از مراکز تربیتی و مجموعه‌های فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از این مجموعه‌ها؛ امر تربیت را با تجربیات و سلیقه‌های شخصی پیش برده و یا از جامعیت مدّ نظرما برخوردار نیست، فلذا بر آن شدیم که به یاری خدا با یک بررسی عمیق در حد وُسع خود نظامی تربیتی، برگرفته از مبانی تربیتی اسلام (هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی و دین شناسی که شرح آن در فصل بعد خواهد آمد)،‌طراحی،‌ تدوین و استخراج کرده و جهت پیش‌برد اهداف مرکز نصب العین قرار داده شودف.
پس از بررسی موارد زیر؛
نامه‌‌ی تربیتی امیر المومنین(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) (نامه‌ی 31 نهج البلاغه)
دعای شریف مکارم اخلاق امام سجاد علیه السلام
خطبه‌ی متقین نهج البلاغه (همام)
آیات عباد الرحمن در سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان
آیات ابتدایی سوره‌ی مبارکه‌ی مومنون
نصایح لقمان به فرزندش در قرآن کریم
حدیث عنوان بصری منقول از امام صادق(ع)
حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق(ع)
اهداف کلی آموزش و پرورش و هم چنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در 4 عرصه‌ی «خود، خدا، خلق و طبیعت»،   5 عنصر «تفکر، تعقل، ایمان، عمل و اخلاق» در 6 ساحت «اعتقادی اخلاقی عبادی،‌ هنری زیبایی شناختی،‌علمی  فناوری،‌ سیاسی اجتماعی،‌ زیستی بدنی و اقتصادی حرفه‌ای»
ویژگی‌های وجودی انسان از منظر روان‌شناسی  و دانشمندان علوم تربیتی در سه حیطه‌ی «شناختی، عاطفی و رفتاری»
 بدین نتیجه رسیدیم که عناوین ذکر شده در کلام امام صادق علیه السلام ذیل حدیث «جنود عقل و جهل»، مبادی رفتارها بوده و با مجهز شدن فرد به این مولفه‌ها امر تربیت فرد در  سرچشمه‌های رفتارها انجام خواهد گرفت... *


نظرات