سند راهبردی مرکز پرورش انسان کارآمد
جمعه 09 اسفند 1398
سند راهبردی مرکز پرورش انسان کارآمد
این سند، تا این لحظه حاصل هزاران نفر ساعت مباحثه و مطالعه و البته تجربه شورای اندیشه ورز و سرمایه ...

صفحه :