استاد صفایی حائری و موضوع تربیت اسلامی
جمعه 22 دی 1396
استاد صفایی حائری و موضوع تربیت اسلامی
سخنرانی استاد صفایی حائری(عین. صاد) پیرامون «روش تربیتی اسلام این است که تلقی انسان ها را از خودشان عوض می ...
تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا
جمعه 12 آبان 1396
تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا
این مجموعه شامل مباحثی است که با حضور استاد پناهیان در برنامه تلویزیونی سمت خدا (هر هفته چهارشنبه در سال ...

صفحه :